English

Y Fframwaith Cymwysterau Ewropeaidd


Mae’r Fframwaith Cymwysterau Ewropeaidd yn eich helpu i ddeall lefelau cymwysterau dramor.

Ei nod yw cysylltu systemau cymwysterau cenedlaethol gwahanol wledydd mewn fframwaith cyfeirio cyffredin Ewropeaidd, gan wneud cymwysterau cenedlaethol yn fwy darllenadwy ledled Ewrop.

Beth gall wneud i ddysgwyr, gweithwyr a cheiswyr gwaith

Gallwch gymharu eich cymwysterau â rhai ar yr un lefel mewn gwlad arall. Ewch i wefan y Fframwaith Cymwysterau Ewropeaidd a dechreuwch drwy ddewis eich fframwaith cenedlaethol eich hun.

Beth gall wneud i gyflogwyr, a staff mynediad colegau a phrifysgolion

Dysgwch sut mae cymwysterau ymgeisydd yn cymharu â chymwysterau’r Deyrnas Unedig gan ddefnyddio gwefan y Fframwaith Cymwysterau Ewropeaidd. gwefan y Fframwaith Cymwysterau Ewropeaidd..

Beth gall wneud i gynghorwyr gyrfaoedd

  • Mae’r Fframwaith Cymwysterau Ewropeaidd yn eich helpu i esbonio cymwysterau’r Deyrnas Unedig i gleientiaid o wledydd eraill.
  • Mae’n rhoi dealltwriaeth i gleientiaid o’r Deyrnas Unedig o’r mathau o swyddi neu gyrsiau y gallent fod yn gymwys i ymgeisio amdanynt dramor.

Offer eraill a allai fod o ddiddordeb ichi:

Mae Europass yn bortffolio o ddogfennau sy’n disgrifio gwybodaeth a sgiliau unigolyn mewn modd sy’n ddealladwy ledled Ewrop.

Mae’r Sgiliau, Cymwyseddau a Galwedigaethau Ewropeaidd yn rhestru’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i gael swyddi penodol yn Ewrop.

Mae’r system i achredu dysgu anffurfiol a dysgu nad yw’n ffurfiol – hynny yw, sgiliau a ddysgwyd y tu allan i’r system addysg ffurfiol, neu i unigolion nad oes ganddynt dystysgrifau ffurfiol, yn y Deyrnas Unedig y cael ei galw’n Gydnabyddiaeth o Ddysgu Blaenorol.

Mae’r System Sicrwydd Ansawdd Ewropeaidd ar gyfer Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol yn helpu i roi hyder y gellir ymddiried mewn rhaglenni addysg a hyfforddiant galwedigaethol yn Ewrop.

Fframwaith yw’r System Trosglwyddo Credyd Ewropeaidd ar gyfer Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol sy’n cefnogi a chydnabod elfennau o ddysgu sy’n digwydd yn ystod ymweliadau astudio a lleoliadau gwaith dramor.

EQF yn y DU - diweddariad 2016

Adroddiad ISQ terfynol 2016

Arolwg gwelededd EQF

Adroddiad PLA ar gymwysterau gadael yr ysgol Belfast

EQF